ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z ZAWODEM I FUNKCJONOWANIEM TRENERÓW W PRZESTRZENI BIZNESOWEJ

W zakresie wiedzy:

Dominacja trenerów o wykształceniu psychologicznym i akcentowanie miękkich obszarów biznesu kosztem uwagi, która będzie poświęcona dla praktycznych narzędzi. Jeśli zapas wiedzy nie jest odpowiedni w obszarach szkoleniowych, które nie są akademikami pojawia się brak odpowiedniego balansu pomiędzy dostarczeniem rzetelnej wiedzy merytorycznej oraz generowaniem know – how, co wynikać może z osobistych doświadczeń trenera.

Zamrożenie know-how – praca na wiedzy, która nie jest już aktualna oraz niski poziom innowacyjności, który wynikać będzie z tego, że staramy się chronić swój pomysł i mamy cały czas dużą niechęć do współpracy z innymi trenerami. Brak doświadczenia organizacyjnego oraz biznesowego to trudności, które bardzo często się pojawiają.

W zakresie umiejętności:

Brak odpowiedniej koncentracji na szkoleniach i jego celu. To sprawia, że proponuje się takie elementy szkolenia, które są atrakcyjne metodycznie, jednak nie realizują one kluczowych celów szkolenia. Nie ma autorskich narzędzi nauczania problemowego takich jak cases studies, gier i symulacji biznesowych, zespołowego rozwiązywania problemów. Nie ma również systematycznego monitorowania jakości działań trenerskich. Problem z superwizją, wizytacja koleżeńska, feedback partnerski przy działaniach zespołowych.

W zakresie postaw:

Brak odpowiedniego balansu pomiędzy koncentracją na zadowoleniu uczestników szkolenia grupy a celami szkolenia. Wypycha się ze strefy komfortu i koryguje się zachowania, które nie są konstruktywne, nie ma wspierania takich zachowań i postaw, które będą rzeczywiście odpowiednio funkcjonować. Niska gotowość do współpracy w zespołach trenerskich w celu budowania i rozwijania warsztatu trenerskiego co sprawia, że mamy zdezaktualizowane know – how. Niska gotowość do dzielenia się wiedza z trenerami innymi. Niska gotowość do dzielenia się również wiedza z innymi trenerami.

Niski poziom otwartości wśród trenerów na uczenie się nowych procesów biznesowych. Nie będziemy się chcieli uczyć myślenia oraz mówienia językiem biznesowym. To wszystko ma więc duże znaczenie i może ograniczać możliwości rozwoju w niektórych procesach.